Grupa CTL Logistics z kontraktem dla Tauronu

 

Konsorcjum firm – których liderem jest spółka MB EKO z Grupy CTL Logistics –złożyło do przetargu najkorzystniejszą ofertę na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych w Grupie Tauron”.
Spółka MB EKO z Sosnowca, która specjalizująca się w zagospodarowaniu ubocznych produktów przemysłowych, przystąpiła do przetargu jako lider konsorcjum.  Zamówienie dla drugiego pod względem wielkości polskiego przedsiębiorstwa grupującego spółki z branży energetycznej zostało podzielone na 36 części. Konsorcjum firm na czele z MB EKO okazało się najlepsze w przypadku 17 zadań, oferując najkorzystniejszą cenę.

– Zwycięstwo w tym przetargu ugruntowuje naszą wiodącą rolę w obsłudze Grupy Tauron, dla której
świadczymy już usługę zagospodarowania odpadów kopalnianych z zakładów górniczych Sobieski i
Janina. Pod względem ekonomicznym pozyskanie nowych zamówień oznacza wzrost obrotów w
obszarze zagospodarowania ubocznych produktów spalania, w tym i następnym roku. Obecny
przetarg był ostatnim dopinającym nasz budżet na 2018 roku – mówi Jarosław Hasik, dyrektor ds.
handlowych, CTL Maczki-Bór.

Miejscem realizacji zamówienia są oddziały spółek: Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło w Trzebini,
Będzinie, Łaziskach Górnych, Jaworznie, Katowicach, Tychach, Bielsko-Białej i Czechowicach
Dziedzicach. Wszystkie pozyskane zamówienia, poza jednym, będą realizowane do 30 września 2018
r.

 

Firma MB EKO SA jest członkiem Grupy CTL Logistics i posiada wieloletnie doświadczenie
w gospodarowaniu odpadami m.in.:ze spalania węgla kamiennego w postaci popiołów, żużli,
mieszanek popiołowo-żużlowych, gipsów z odsiarczania spalin itp.,z wydobycia i przeróbki węgla
kamiennego w postaci kamienia pogórniczego i mułów poflotacyjnych; z robót budowlanych
i ziemnych w postaci gruzu budowlanego oraz ziemi z wykopówi innych gałęzi przemysłu
Obecnie spółka zdobywa doświadczenia w zakresie zagospodarowania odpadów w postaci żużli ze
spalarni odpadów komunalnych.Spółka prowadzi również rewitalizację i rekultywację terenów
zdegradowanych, przygotowując je do nowych użytecznych funkcji określonych w miejscowych

planach zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
MB EKO wyróżnia bardzo szeroki i kompleksowy zakres realizowanych usług. Firma prowadzi
recykling ubocznych produktów przemysłowych z energetyki zawodowej, górnictwa węgla
kamiennego, hutnictwa i innych.
Bieżąca działalność jest wspierana prowadzonymi wspólnie z jednostkami naukowo-badawczymi
pracami rozwojowymi nad opracowaniem metod zagospodarowania ubocznych produktów spalania
węgla kamiennego pochodzących z energetyki zawodowej, skały płonnej pochodzącej z górnictwa
i przeróbki węgla kamiennego oraz innych odpadów z działalności przemysłowej.
MB EKO SA kładzie istotny nacisk na rozwój mający na celu dywersyfikację sposobów oraz możliwości
zagospodarowania odpadów w świetle obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem
aspektów ekonomicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach prowadzonych działań
rozwojowych spółka prowadzi stałą współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi na terenie kraju
ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego i małopolskiego.
W ramach wieloletniej działalności spółka wypracowała szereg znamiennych rozwiązań problemów
środowiskowych dotyczących gospodarowania odpadami oraz rekultywacji terenów. Przedstawiciele
spółki czynnie uczestniczą w bieżących pracach na zmianą i tworzeniem regulacji prawnych
związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Grupa CTL Logistics jest międzynarodowym koncernem logistycznym działającym od 1992 roku na rynku polskim i w krajach europejskich. Swoim klientom oferuje kompletny produkt logistyczny obejmujący transport kolejowy towarów masowych (tj. węgiel, koks, kruszywa, złom i inne), kontenerów, paliw i chemii, transport samochodowy, spedycję, dzierżawę wagonów oraz obsługę bocznic. Oferta obejmuje towarowy transport kolejowy, przewozy intermodalne, spedycję, usługi
przeładunkowe, doradztwo celne, obsługę i utrzymanie taboru infrastruktury kolejowej oraz usługi na terminalach przeładunkowych. CTL Logistics wykonuje przewozy międzynarodowe, będąc tym samym logistycznym pomostem łączącym Wschód z Zachodem.

 

Źródło: materiał prasowe