Force majeure – siła wyższa

W trakcie transportu towaru mogą powstać okoliczności siły wyższej, takie jak różnego rodzaju klęski żywiołowe, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wojny, powstania, pożary, powodzie, epidemie, strajki, zakazy eksportu lub importu wynikające z różnych przyczyn lub inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie podpisywania kontraktu.

Dodanie klauzuli “force majeure” w kontrakcie uwalnia obie strony kontraktu od odpowiedzialności. Za siłę wyższą uznaje się wydarzenia, które spełniają warunki : są nieprzewidziane, nie do powstrzymania oraz to, że strony nie mogły przyczynić się do ich powstania.