Sprowadzanie wraków z zagranicy – kwestie sporne

Jeśli myślicie o sprowadzeniu używanych uszkodzonych samochodów z zagranicy, przeczytajcie najpierw ten artykuł. Wraki aut mogą być uznane na granicy jako odpad, a kwalifikacja samochodu jako odpadu podlega innym przepisom.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez firmę, która chciała sprowadzić 2 używane samochody- wraki z Francji. Nie miała ona wymaganej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, formularza zgłoszeniowego oraz formularza śledzenia przesyłki.

Dodatkowo dochodziła kwestia czy:

– pojazdy zakwalifikowane zostały jako odpad rodzaju – zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy, o kodzie 16 01 04 czy:

– pojazdy powinny być zakwalifikowane do kategorii Q2 –”produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Przywiezione przez skarżącą z Francji do Polski pojazdy były w stanie znacznego uszkodzenia. Zostały zakupione w firmie będącej odpowiednikiem polskiej stacji demontażu pojazdów. Przedmiotowe pojazdy nie posiadały dokumentów rejestracyjnych oraz dowodów własności na podstawie których, pojazdy te po ich ewentualnej naprawie mogłyby być ponownie zarejestrowane na terenie Polski.Zakwalifikowano pojazdy do jednej z kategorii odpadów, a dokładnie do kategorii Q2 – produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym oraz uznano, że wola właściciela było pozbycie się pojazdów.

Rozstrzygnięcie czy dany towar jest odpadem należy do kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).  W toku postępowania GIOŚ ustalił, że przewożony ładunek stanowił odpad, przewożony był bez wymaganych dokumentów, tj. bez wymaganej zgody GIOŚ oraz zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów i transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów.

 

Co należy załatwić by przewozić odpad  dla transportu towaru?

 

  1.   na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców,
  2. dokumenty wymagane przy przewozie odpadów: załącznik I A – dokument zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów, załącznik I B dokument transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów.
  3. Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (DZ. Urz. UE.L. 2006 r., Nr 190, poz. 1) nakłada obowiązek uprzedniego pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi wysyłki, przez zgłaszającego, który zamierza dokonać transgranicznego przemieszczenia odpadów określonych w art. 3 ust. 1 lit. a) lub b) rozporządzenia. Na podstawie art. 63 ust.2 Rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przemieszczania odpadów do dnia 31 grudnia 2012 r. wszelkie przemieszczenia wyszczególnionych w załączniku III odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowane do Polski, podlegają procedurze uprzedniego, pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

 

Odpady – w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ.U. Nr 39 poz. 251) – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Przepis ten ustanawia więc dwie przesłanki przemawiające za przyjęciem, że dany przedmiot jest odpadem; po pierwsze zaliczenie do jednej z kategorii odpadów Q1 – Q16 określonych w załączniku nr 1 do ustawy; po wtóre stwierdzenie, że posiadacz pozbył się przedmiotu (substancji), przy czym obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie WSA

Zdjęcie: sxc.hu