Większe bezpieczeństwo realizacji umów o podwykonawstwo. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych zwiększa bezpieczeństwo prawidłowej realizacji zamówień publicznych poprzez m.in. nowe mechanizmy nadzoru nad ich wykonaniem. Nowe przepisy wzmacniają też możliwości egzekwowania przez podwykonawców ich praw np. do terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia. Ustawa nakłada na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu, w terminie 7 dni od ich zawarcia, umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane. Wyjątkiem będą kontrakty o wartości niższej niż 0,5 proc. wartości umowy między zamawiającym a wykonawcą i jednocześnie nieprzekraczającej 50 tys. zł, a także te kontrakty, które sam zamawiający wskazał jako niepodlegające temu obowiązkowi. Zgodnie z nowymi przepisami, zaakceptowani przez zamawiającego podwykonawcy będą mogli zwrócić się do niego o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie otrzymają zapłaty od wykonawcy. Kwota ta będzie potrącana z wynagrodzenia wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania takich zapłat, jak również zrealizowanie ich na kwotę większą niż 5 proc. umowy w sprawie zamówienia publicznego, może być podstawą do odstąpienia od niej przez zamawiającego. Nowelizacja daje też możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego osobistej realizacji przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na wykonanie niektórych prac lub usług.

Sejm uchwalił ustawę 8 listopada br. Prezydent podpisał ją 28 listopada br. Nowelizacja wchodzi w życie 24 grudnia br.

Zobacz: Dz.U. 2013 poz. 1473

Źródło: Sejm