Wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogwym  przekazuje dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) wybrane zadania z zakresu homologacji, obecnie wykonywane przez ministra właściwego do spraw transportu. Do realizacji przekazanych zadań zostaną wykorzystane dotychczasowe doświadczenia TDT jako jednostki inspekcyjnej, posiadającej stosowne procedury oraz wykwalifikowaną kadrę inżynierską.

Opłaty, które stanowią obecnie dochód budżetu państwa, będą przychodem TDT. Chodzi m.in. o opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu samochodowej instalacji gazowej lub sposobu jej montażu czy uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu wydane przez organ innego państwa UE.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor TDT będzie przygotowywał wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych niezbędnych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Sejm uchwalił ustawę 8 listopada 2013 r., a prezydent podpisał ją 18 grudnia 2013 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego, zgodnie z którym do dnia przejęcia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zadań i kompetencji, o których mowa w niniejszej ustawie, minister właściwy do spraw transportu może upoważnić Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działania w jego imieniu. Ten przepis wchodzi w życie 4 stycznia 2014 r.

Zobacz:
Dz.U. 2013 poz. 1611

 
Źródło: Sejm