Obwodnica Pszczyny otwarta

Ostatniego dnia grudnia 2013 roku o­twar­ta zo­sta­ła pół­noc­na ob­wod­ni­ca Psz­czy­ny. Pow­sta­wała od końca 2011 roku. Wy­bu­do­wa­ły ją firmy Mota Engil CE i Stra­bag, podaje strona ZDW.

Pow­stał w ten spo­sób nowy prze­bieg DW 935. Obwod­ni­ca po­zwa­la o­mi­nąć cen­trum Psz­czy­ny po­jaz­dom po­ru­sza­ją­cym się na tra­sie Su­szec – Tychy.

Nowa ob­wod­ni­ca to 4,2 km drogi i bez­ko­li­zyj­ny węzeł z DK 1. Kosz­towa­ła ponad 115 mln zło­tych. Pie­nią­dze po­chodzi­ły z fun­duszy eu­ro­pej­skich, bu­dże­tu wo­je­wódz­twa ślą­skie­go i re­zer­wy bu­dże­to­wej pań­stwa.

źródło: ZDW