MF:Dodatkowe wyjaśnienia dot. zgody generalnej na przeładunki na inny środek transportu w tranzycie

Ministerstwo Finansów informuje, że wprowadza się nowe rozwiązanie, które powinno mieć zastosowanie w sytuacjach gdy zachodzi konieczność dokonywania przeładunków (specyficzna sytuacja logistyczna), a na pojazd nie zostały założone zamknięcia celne lub innego typu plomby, zaakceptowane przez urząd wyjścia, mające na celu zapewnienie tożsamości towarów.

W przypadku gdy na pojazd nie nałożono zamknięć, a tożsamość towarów może być zapewniona w inny sposób, to w określonych sytuacjach i po spełnieniu pewnych warunków organ celny może wydać podmiotowi wyprzedzającą, generalną i bezterminową zgodę na dokonywanie przeładunków. Zgoda taka powinna mieć formę decyzji administracyjnej.Z wnioskiem o udzielenie zgody może wystąpić  przewoźnik, spedytor, przeładowca, odbiorca, główny zobowiązany. Przedmiotowa zgoda jest niezależna od faktu posiadania bądź nieposiadania przez dany podmiot pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie, bowiem w szczególności ułatwienie to dedykowane jest podmiotom niekorzystającym z procedury uproszczonej.  Zgoda powinna mieć charakter bezterminowy,z zastrzeżeniem możliwości jej uchylenia albo cofnięcia. Podstawą prawną uchylenia albo cofnięcia takiej decyzji jest, odpowiednio, art. 8 albo art. 9 WKC.

Źródło: Ministerstwo Finansów