Ruszyły prace przy budowie mostu w Żywcu

W po­łowie stycz­nia br. ru­szy­ły prace przy bu­do­wie mostu na Sole w Żywcu. In­westycja o­bej­mu­je także prze­bu­do­wę ist­nie­jącego od­cin­ka DW 945 w cen­trum mia­sta. Wy­bu­do­wa­ny zo­sta­nie także nowy od­ci­nek drogi łą­czący ul. Dwor­cową z ul. Han­dlo­wą.
Pier­wot­nie prze­wi­dy­wa­no, że ro­boty roz­pocz­ną się już w grud­niu. Jed­nak wy­ko­naw­ca roz­począł je z pra­wie dwu­mie­sięcz­nym o­póź­nie­niem.

Pod koniec roku most ma być oddany do użytku.

Źródło: ZDW Katowice