Wydatki na infrastrukturę kolejową 2013 w Polsce

5,3 mld zł na inwestycje w 2013 roku wydały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wydatki na infrastrukturę przekroczyły barierę 5 mld zł.
 Zbigniew Klepacki, wiceminister infrastruktury i rozwoju poinformował, że obecnie modernizowanych jest ok. 3000 km torów, czyli 15 proc. całej sieci kolejowej w Polsce.
W 2014 roku zarządca infrastruktury zamierza zainwestować w odnowienie infrastruktury kolejowej ponad 7 mld zł. Pozwoli to na oddanie do użytku blisko 1,5 tys. km zmodernizowanych torów.
 

 

Zarząd PLK wdrożył nową politykę zarządzania ryzykiem inwestycji. Dodatkowym elementem jest bieżący monitoring inwestycji w terenie. Spełniając oczekiwania wykonawców, PKP Polskie Linie Kolejowe ułatwiły procedurę przyznawania zaliczek kontraktowych oraz, w nowo zawieranych umowach, możliwość zapłaty za roboty niewykonane w całości, czyli tzw. płatności „częściowe”. Polskie Linie Kolejowe stworzyły pakiet nowych regulacji przetargowych, szczególnie istotnych przy sprawnym realizowaniu inwestycji w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Jedną z kluczowych zmian jest obowiązek przedstawienia przez wykonawców szczegółowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Zmiany wprowadzono także w sposobie wyłaniania wykonawców. W przypadku najważniejszych inwestycji, Polskie Linie Kolejowe będą stosowały przetargi dwustopniowe.

– Wprowadzenie zmian przez PLK ma na celu maksymalne wykorzystanie środków europejskich w obecnej perspektywie budżetowej UE, ale także sprawną realizację inwestycji w latach 2014-2020. A to tylko część gigantycznych zmian na kolei, bo w sumie Grupa PKP tylko w latach 2013-2015 na podniesienie komfortu podróży koleją wyda ponad 28 mld zł – mówi Adam Zdziebło, wiceminister infrastruktury i rozwoju. Dodał, że priorytetem będą m.in. inwestycje w transport intermodalny.

 

W nowej perspektywie ogólna kwota przeznaczona na transport kolejowy może wynieść ok. 10,5 mld euro. W związku z tym Polskie Linie Kolejowe, jako główny beneficjent tych środków, opracowały Krajowy Program Kolejowy (dokument programowy dla perspektywy finansowej 2014-2020), w którym ujęto projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58,6 mld zł.
Źródło: MIR