MF: Ułatwienia w doładunkach i przeładunkach

Ministerstwo Finansów publikuje najnowsze wiadomości na temat ułatwień w doładunkach i przeładunkach: 

Wywóz: Przedsiębiorcy, którzy posiadają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu od końca stycznia mogą łatwiej doładowywać i przeładowywać towary objęte uprzednio procedurą wywozu w polskim urzędzie.

Mogą oni uzyskać pozwolenie na samodzielne zdejmowanie i nakładanie zamknięć celnych. Pozwolenie takie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez dyrektora właściwej izby celnej i stanowi rozszerzenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu. Takie uprawnienia można otrzymać także w przypadku ubiegania się o nowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.

W praktyce oznacza to możliwość samodzielnego zdejmowania plomb celnych i doładunku towarów, a także przeładunku towarów na inny środek transportu przy konsolidacji przesyłek. Upoważniony przedsiębiorca będzie mógł zdjąć plombę celną, doładować towar, a następnie założyć własną plombę. Dotychczas takie doładunki i przeładunki mogły odbywać się jedynie w oddziałach celnych lub  w obecności funkcjonariusza Służby Celnej.

Z analogicznej możliwości upoważnieni przedsiębiorcy mogą skorzystać także w przypadku doładunków i przeładunków towarów, które uprzednio zostały odprawione w wywozie bez plomb celnych.

Ułatwienie dotyczy wyłącznie podmiotów, które posiadają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.

Tranzyt: Od końca stycznia przedsiębiorcy mogą również łatwiej przeładowywać towary w tranzycie wspólnotowym/wspólnym (w transporcie drogowym), jeżeli na pojazd wcześniej nie założono plomb celnych. W takim przypadku naczelnik urzędu celnego (na wniosek zainteresowanego podmiotu) wyda wyprzedzającą, generalną i bezterminową zgodę na dokonywanie przeładunków towarów w tranzycie. Z wnioskiem o udzielenie zgody mogą występować osoby faktycznie zaangażowane w operacje tranzytowe (korzystające lub niekorzystające z uproszczeń w tranzycie), które przeładunków faktycznie dokonują, np. przewoźnicy, spedytorzy, przeładowcy, odbiorcy, główni zobowiązani.

Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego dla miejsca, gdzie przeładunki są dokonywane. Wnioskodawca powinien wskazać, w jakich sytuacjach zamierza dokonywać przeładunków i dlaczego uważa je za konieczne oraz powinien zawrzeć oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za to, aby po dokonanym przeładunku, środki przewozowe z ładunkiem nie przekraczały dopuszczalnych norm wagowych. Zgoda wydawana jest w formie decyzji administracyjnej.

Uproszczenie nie dotyczy procedury TIR lub innych niż drogowy rodzajów transportu.

Korzystając z tych ułatwień, nie będzie trzeba jechać do oddziału celnego, ani wnioskować o obecność funkcjonariusza Służby Celnej, a towar będzie można doładować lub przeładować szybciej i z wykorzystaniem własnych zasobów, sprzętu i wyposażenia.

Informacja uzupełniająca dla eksporterów nt. zdejmowania i zakładania zamknięć celnych w procesie konsolidacji przesyłek jest tutaj.
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgody generalnej na przeładunki na inny środek transportu w tranzycie są tutaj.
Informacja nt. procedury uproszczonej (m.in. procedury w miejscu – p.6 str. 39) jest tutaj.

 

Źródło: Departament Służby Celnej