Kara pieniężna dla przewoźnika Hagans Logistic od UTK

  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przewoźnika Hagans Logistic sp. z o.o. karę pieniężną, za nieterminowe przedłożenie raportu bezpieczeństwa za 2012 rok, który jednocześnie nie zawierał wszelkich wymaganych przepisami prawa elementów.

W wyniku stwierdzonych dotychczas nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył kary pieniężne na przewoźników:

  • Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski spółka jawna,
  • S&K Train Transport Sp. z o.o.,
  • Koleje Czeskie Sp. z o.o.,
  • Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Łączna wysokość kar nałożonych w tym zakresie wyniosła 37 246,26 złotych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że przepisy ustawy o transporcie kolejowym nakładają na przedsiębiorcę kolejowego obowiązek terminowego złożenia raportu. Na jego prawidłowe wypełnienie składają się dwa elementy: terminowość działania przedsiębiorcy oraz dokument stanowiący ww. raport bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, raport musi składać się z czterech elementów:

  • informacji dotyczącej spełniania wewnętrznych wymagań bezpieczeństwa oraz realizacji planów bezpieczeństwa,
  • przedstawienia wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI),
  • zauważonych nieprawidłowości i wniosków związanych z eksploatacją kolei,
  • wyników wewnętrznych audytów bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podkreśla, że w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, z raportem bezpieczeństwa będziemy mieli do czynienia wyłącznie w przypadku, gdy będzie on zawierał wszystkie wymienione powyżej elementy. Pominięcie w treści raportu jednego z ww. elementów powoduje, że nie może on być uznany za ustawowy raport bezpieczeństwa.

 

Źródło: UTK