Zagraniczni piraci dostaną mandat

Już w kwietniu zaczną obowiązywać przepisy, w ramach których pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej uruchomiona zostanie automatyczna wymiana informacji na temat kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie UE.  Dzięki zmianom w przepisach karanie sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, niezależnie od kraju w jakim dopuścili się niedozwolonych czynów, stanie się łatwiejsze i skuteczniejsze.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wdraża w życie przepisy unijne w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, została przyjęta przez Sejm 14 marca 2014 roku.

 

Wymiana informacji będzie następowała za pośrednictwem Krajowych Punktów Kontaktowych, które zostaną utworzone w każdym z państw Unii Europejskiej. W Polsce instytucją odpowiedzialną za jego prowadzenie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
We współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki resort przygotował rozwiązanie, które umożliwi uprawnionym do tego służbom zadawanie pytań innym państwom UE o kierujących pojazdami, dopuszczających się naruszeń na terenie Polski.

O takie informacje będą mogły wystąpić: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, straże gminne (miejskie) oraz organy celne. Pytania będą składane przez aplikację kliencką lub usługi web service. Również kraje UE będą mogły zwracać się o informacje o właścicielach lub posiadaczach pojazdów zarejestrowanych w Polsce – w związku ze złamaniem przepisów na ich terytorium.

Uprawnione podmioty będą mogły zadać pytanie w przypadku popełnienia następujących naruszeń na drogach:

  • niestosowania się do ograniczenia prędkości,
  •  jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  • przewożenia dzieci bez fotelika,
  • niestosowania się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu,
  • prowadzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • korzystania z telefonu komórkowego
  • jazdy bez kasku.

Uruchomienie Krajowego Punktu Kontaktowego stanowi jednocześnie pierwszy etap realizacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki projektu CEPiK 2.0 – w ramach którego w latach 2013-2016 dojdzie do gruntownej modernizacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Szczegółowe  informacje dla służb uprawnionych do skorzystania z tego rozwiązania można znaleźć na stronie www.cepik.gov.pl w artykule „Komunikat dla krajowych podmiotów uprawnionych – uruchomienie modułu CBE CEPIK 2.0”.

 

Źródło: MSW